4. Имущество и финансиране на асоциацията

ІV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 34 Имуществото на Асоциацията се състои от пари, вещи, недвижими имоти, ценни книжа, права върху интелектуална собственост и други права, които закона допуска като имущество на юридически лица с нестопанска цел.

 

Източници на средства

Чл. 35 /1/ Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица /сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества/, спонсорство, финансиране от държавата, общините или други организации, завещания.

/2/ Сдружението може да извършва стопанска дейност, която е свързана с целите и предмета на дейност на сдружението, като използва приходите за постигане на определените в устава цели.

/3/ Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

/4/ Физическите и юридически лица, предоставили средства за осъществяване дейността на Асоциацията могат да осъществяват контрол върху разходването им, както и да посочат целите, за които да бъдат разходвани, когато същите не противоречат на Устава и съдействат за постигане целите на Асоциацията.

 

Чл. 36 /1/ Финансовите средства на Асоциацията се изразходват за постигане на целите й.

/2/ УС изготвя проектобюджет на Асоциацията, който се приема от Общото събрание на първото му за годината заседание. УС контролира изпълнението на бюджета и се отчита пред ОС.

 

Стопанска дейност

Чл. 37 /1/ Асоциацията може да извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като:

  1. организиране на конференции и работни сесии;

  2. организиране на концерти, изложби и други културни събития;

  3. извършване на публикации, издаване на специализирана медицинска литература;

  4. преводи, разпространение на статии и други материали с научен характер, свързани с постигане на основните цели на Асоциацията.

/2/ Асоциацията използва приходите от тази дейност само за постигане на определените в настоящия Устав цели.

/3/ Асоциацията не разпределя печалба.

Вашият коментар