5. Прекратяване и ликвидация на асоциацията. Заключителни разпоредби

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 38 Асоциацията се прекратява:

  1. с решение на Общото събрание на Асоциацията;

  2. с решение на окръжния съд по седалището на Асоциацията, когато:

а/ Асоциацията не е учредена по изискващия се съгласно закона ред;

б/ извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред или добрите нрави;

в/ Асоциацията е обявена в несъстоятелност.

 

Ликвидация

Чл. 39 /1/ При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.

/3/ Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

/4/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Асоциацията се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40 За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съответните норми на действащото гражданско законодателство.

Вашият коментар