Наръчник със стъпки за подаване на документи за новата „Финансова помощ за увредени лица“

Уважаеми пациенти, както вече съобщихме от 01.01.2019 т.н. социалната добавка към пенсията за увредените лица с над 50% нетрудоспособност изплащана от НОИ заедно с пенсията е окончателно премахната. Вместо нея всяко увредено лице с нетрудоспособност над 50% може да получава „Финансова помощ за увредените лица в зависимост от процента нетрудоспособност“. За да получи новата помощ, която във всички случаи ще е по-висока, увреденото лице трябва да изпълни следните стъпки:

  1. Да посети Регионалния офис на Агенцията за социално подпомагане (АСП) по настоящ адрес (а не по постоянен адрес). Там служител трябва да провери дали всичките му данни в тяхната система са коректни и актуални и имат ли необходимост от корекция. Вариантите, на които бях свидетел са няколко:
  • Лицето е налично в системата на АСП тъй като е получавало помощи от типа „Социална интеграция“. В този случай лицето не е необходимо да прави нещо. Полагащата му се сума от новата финансова помощ ще я получи по същия начин, по който получава помощта за „Социална интеграция“ от АСП
  • Лицето не е получавало помощ „Социална интеграция“ от АСП. Личните му данни в системата на АСП са коректно въведени и той е попаднал в точния регионален офис, който отговаря за настоящия му адрес. Трябва да изпълни стъпките от 3 надолу. Прескача стъпка 2
  • Лицето не е получавало помощ „Социална интеграция“ от АСП. Има допуснати неточности в Личните му данни в системата на АСП. Най-честият проблем е, че настоящият му адрес, според системата на АСП, не е юрисдикцията на регионалния офис в който се намира. Следва стъпка 2
  1. Лице, на което настоящият му адрес, според системата на АСП не е в юрисдикцията на регионалния офис на АСП, в който се намира, има две основни опции:
  • да мине през ГРАО, където да актуализира, промени или вземе удостоверение за настоящия адрес, след което да посети пак регионалния офис на АСП за стъпка 1
  • да отиде във верния регионален офис на АСП и там да започне отново от стъпка 1
  1. Служител от регионалния офис на АСП дава на лицето молба заявление, която трябва да се попълни.
  2. Лицето трябва да посети банков клон, който обслужва личната му банкова сметка и да изиска удостоверение за наличие на сметка за целите на Агенция социално подпомагане
  3. С попълнената молба, разпечатаната банкова сметка, копие и оригинал на решение на ТЕЛК и лична карта, лицето се връща в регионалния офис на АСП и подава документите за новата Финансова помощ.

Процесът се минава еднократно, за сега не се предвижда повторно преминаване през процеса, ако няма промяна в обстоятелствата: настоящия адрес или процента неработоспособност.

От 1.1.2019 има нов механизъм за получаване на т.н. „Социална добавка към пенсията“, за притежаващите решение на ТЕЛК.

От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г.,  и ще замени досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.

Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път. Очакванията са, че тя ще се получава от над 600 000 души – с около 100 000 повече в сравнение с тези, които към момента получават добавки за социална интеграция.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще засегне около 336 хил. пенсионери. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от АСПкато размерът ѝ не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия.

Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.

Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП).

Лицата, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019  г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.

Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините.

Повече информация, свързана с предстоящите промени, гражданите могат да получат в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, пощенските клонове и териториалните поделения на НОИ, съобразно тяхната компетентност.

Източник АСП