Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Болест на Уилсън”, което ще се проведе на 12.05.2019 г

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от Устава на сдружението се свиква редовно
Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Болест на
Уилсън”, което ще се проведе на 12.05.2019 г., от 12:30 часа, в Парк-Хотел „Москва“, ул.
„Незабравка“ № 25, гр. София при следния дневен ред: 1. Приемане на отчет за дейността на
Сдружението за 2018 година; 2. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за 2018 година; 3.
Приемане на програма за работата на Сдружението през 2019 г.; 4. Кафе-пауза; 5.„Пациентът –
през погледа на лекаря“ – дискусия с участие на лекари; 6. Разни
Писмените материали по дневния ред са на разположение на адреса на управление на
сдружението всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.