3. Органи на асоциацията

ІІІ. ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 14 /1/ Органи на Асоциацията са Общото събрание, Управителния съвет и Председател.

/2/ По решение на Управителния съвет на Асоциацията за осъществяване на конкретни проекти могат да се създават постоянни или временни помощни органи на сдружението – комисии, работни групи, консултативни съвети и др.

/3/ За участие в помощните органи могат да бъдат канени като консултанти специалисти от страната и чужбина, които не са членове на Асоциацията. Те могат да дават мнения и становища, които да бъдат използвани за постигане целите на Асоциацията.

 

Общо събрание

Чл. 15 Общото събрание е върховен орган на Асоциацията и се състои от всички нейни членове.

 

Право на глас

Чл. 16 Всеки член на Асоциацията има право на един глас при вземане на решения на Общото събрание. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване се допуска.

 

Конфликт на интереси

Чл. 17 Член на сдружението не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;

2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Асоциацията;

3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 18 /1/ Общото събрание се свиква на редовни заседания в населеното място, в което се намира седалището на сдружението най-малко веднъж годишно по решение на УС или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Асоциацията

/2/ Поканата за свикване на Общото събрание следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указания по чия инициатива се свиква и причината за това.

/3/ Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на сдружението най-малко един месец преди датата на заседанието. Поканата се поставя и на мястото за обявления на сдружението, в адреса на управление на сдружението най – малко един месец преди датата на заседанието.

/4/ Поканата може да се обнародва и в “Държавен вестник”, ако важни обстоятелства налагат това и е взето решение от УС с мозинство 2/3 (две трети) от членовете му.

 

Чл. 19 Извънредно Общо събрание се свиква:

 1. По решение на УС на Асоциацията.

 2. По искане на 1/3 (една трета) от членовете на Асоциацията.

 

Списък на присъстващите

Чл. 20 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се лигитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на събранието.

 

Протокол

Чл. 21 За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

 

Кворум

Чл. 22 /1/ Общото събрание е законно и може да взема решения, когато на заседанията му присъстват или се представляват повече от половината от всички членове на Асоциацията.

/2/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Мнозинство

Чл. 23 /1/ Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/2/ Решенията за изменения и допълнения в Устава, както и за прекратяване или преобразуване на Асоциацията се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите на събранието членове.

 

Компетентност

Чл. 24 /1/ Общото събрание има следните права:

 1. Приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията.

 2. Избира за срок от пет години Управителен съвет, освобождава отделни негови членове, които не изпълняват своите задължения в съответствие с този Устав и законите на страната и избира нови на тяхното място.

 3. Изключва членове.

 4. Приема програма за дейността и развитието на Асоциацията.

 5. Приема финансовите отчети и отчетът на УС.

 6. Приема бюджета на Асоциацията за всяка календарна година.

 7. Взема решение за участие на Асоциацията в други организации, за учредяване и участие в търговски дружества.

 8. Приема други вътрешни актове.

 9. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.

 10. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

 11. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Асоциацията.

 12. Отменя решения на други органи на Асоциацията, които противоречат на Устава и другите вътрешни актове на Асоциацията.

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Асоциацията.

Чл. 25 /1/ Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Асоциацията.

/2/ Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/3/ Решенията на органите на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или предходното решение на Общото събрание могат да се оспорят пред ОС по искане на заинтересованите членове на Асоциацията или от друг неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на съответното решение.

 

Управителен съвет

Чл. 26 УС се състои от три до седем лица, членове на Асоциацията, избрани от ОС за срок от 5 (пет) години. До вписване в регистъра на съда на новоизбрания УС, старият продължава да действа като изпълнява правата и задълженията си.

 

 

Заседания на Управителния съвет

Чл. 27 /1/ УС заседава най-малко веднъж на три месеца и се свиква от неговия Председател, както и по искане на всеки от членовете му. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на УС.

/2/ УС може да вземе решение и без да се провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

/3/ Заседанията се водят от Председателя на УС, а в негово отсъствие от някой от членовете.

 

Кворум

Чл. 28 /1/ Заседанията на УС са редовни, ако присъстват повече от половината му членове /обикновено мнозинство/, като при отсъствие на членове заседанието се отлага с един час, след което се провежда от явилите се членове.

/2/ В съответствие с разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ „присъстващо” е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

 

Мнозинство

Чл. 29 УС взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията относно избор на ликвидатор на Асоциацията, както и решенията за разпореждане с имуществото на Асоциацията и за определяне реда и организацията на дейността на Асоциацията се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

 

Право на глас

Чл. 30 Всеки член на УС, включително и неговия Председател, има право на един глас. Гласуването на член на УС, направено по реда на чл. 28, ал. 2 се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието на УС.

 

Компетентност

Чл. 31 Управителният съвет:

 1. Организира и следи за изпълнението на решенията на ОС.

 2. Ръководи цялостната дейност на Асоциацията между две отчетни събрания.

 3. Създава, преобразува и закрива постоянните и временни помощни органи на сдружението, назначава и освобождава техните ръководители. Изготвя планове и програми за постигане целите на Асоциацията, приема други вътрешни актове, свързани с дейността на органите на управление.

 4. Изготвя и внася в ОС проектобюджета на Асоциацията и следи за неговото изпълнение.

 5. Приема и внася в ОС годишен доклад за дейността на сдружението.

 6. Избира измежду членовете си Председател на Асоциацията.

 7. Приема членове на Асоциацията.

 8. Изработва и представя за утвърждаване от ОС на вътрешни правила за прилагане на настоящия Устав.

 9. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Асоциацията.

 10. Поддържа контакти с държавни, обществени, научни, кооперативни и други органи и организации и с частни лица във връзка с изпълнение целите на сдружението.

 11. ОС може с решение да предостави и други пълномощия на УС.

 

Председател

Чл. 32 Председателят на Асоциацията се избира от Управителния съвет измежду неговите членове. Председателят на Асоциацията е и Председател на Управителния съвет на Асоциацията.

Чл. 33 Правомощия на Председателя:

 1. Организира прякото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на УС.

 2. Представлява Асоциацията в страната и чужбина в отношенията с държавата, общините, финансовите и банковите институции, другите обществени организации и с трети физически или юридически лица.

 3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.

Вашият коментар