2. Членство. Права и задължения

ІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство

Чл. 8 /1/ Членове на Асоциацията могат да бъдат български или чуждестранни дееспособни физически лица, страдащи от болест на Уилсън или членове на техните семейства, които приемат Устава и целите на Асоциацията.

/2/ Членове на Асоциацията могат да бъдат и български или чуждестранни юридически лица – сдружения с нестопанска цел, обединения на физически лица страдащи от болест на Уилсън или членове на техните семейства, които приемат Устава и целите на Асоциацията.

 

Придобиване на членство

Чл. 9 Кандидатите за членство подават писмена молба чрез Председателя на УС до УС на Асоциацията, в която декларират, че приемат Устава и ще работят за постигане целите на Асоциацията.

Чл.10 Председателят на УС е длъжен да включи въпросът за приемането на новите членове на първото заседание на УС на Асоциацията, следващо подаването на молбата за членство.

 

Членски права и задължения

Чл.11 /1/ Членовете на Асоциацията имат право:

  1. Да гласуват в Общото събрание на Асоциацията.

  2. Да избират и да бъдат избирани за членове на органите на Асоциацията.

  3. Да получават информация за дейността на сдружението и неговите органи, както и да изразяват свободно мнението си по всички въпроси, свързани с дейността на Асоциацията.

/2/ Членовете на Асоциацията са длъжни:

  1. Да изпълняват добросъвестно поетите ангажименти към Асоциацията.

  2. Да спазват Устава и да работят за постигане целите на Асоциацията.

  3. Да пазят доброто име на Асоциацията и да пропагандират целите й.

 

Прекратяване на членството

Чл. 12 Членството в Асоциацията се прекратява:

1. С писмено заявление за напускане от член на Асоциацията до Общото събрание.

2. При изключване по решение на ОС, в случаите на неизпълнение решенията на управителните органи на Асоциацията и грубо нарушаване на Устава, както и при действия, уронващи престижа и доброто име на сдружението.

3. При смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение, както и при обявяване в ликвидация /за юридическите лица/.

4. При прекратяване на Асоциацията.

Чл. 13 /1/ В хипотезата на изключване на член на Асоциацията, ОС уведомява съответния член за постъпилото предложение и изслушва становището му.

/2/ Изключеният от сдружението няма право да претендира за връщане на внесените от него евентуални вноски.

Вашият коментар