Полезни връзки

Полезни връзки

 1. Ministry of Health (Министерство на здравоопазването)
 2. Национална здравноосигурителна каса (National health insurance fund)
 3. Information Centre for Rare Diseases and Orphan Drugs(Информационен център за редки болести и лекарства сираци)
 4. Медицински център "РареДис", гр. Пловдив(Medical Center "RareDis", Plovdiv)
 5. Wilson Disease Association (WDA) (Американска Асоциация на болните с Уилсън)
 6. Wilson's Disease Support Group UK (Организация на болните с Уилсън във Великобритания)
 7. Национален алианс на хора с редки болести (National association of people rare desease)
 8. Интернет сайт на Евроуилсън
 9. Международна асоциация на болните от Уилсън -Коновалов - Русия
 10. Брошура
 11. Trientine Information
 12. Facebook страница на Асоциацията на болните от Уилсън в Македония
 13. Страница на Асоциацията на болните от Уилсън в Сърбия
 14. EURORDIS-Rare Diseases Europe
Pin It